מילר ושות' עורכי דין
phone

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא נציגות הורים בבתי הספר ובגני הילדים

לאחרונה פרסם משרד החינוך באמצעות חוזר מנכ"ל, הנחיות חדשות שנועדו להסדיר את אופן פעילות ההורים בבית הספר ובגנים. הנחיות אלו מחליפות הנחיות שהיו תקיפות ב 15 השנים האחרונות. אנו מתכבדים להביא לידיעתכם הנחיות אלו על מנת שתדעו לעמוד על זכויותיכם. וזכרו, יש עם מי להתייעץ בנושאי חינוך!

09/10/2018 | תחום התמחות: חינוך

1.   רקע


הניסיון המעשי שהצטבר והספרות המחקרית בנושא מלמדים שתלמידים מפיקים תועלת מקיומם של יחסים של כבוד הדדי ושל ערוצי תקשורת פתוחים בין הבית ובין מוסד החינוך. מגע רציף בין ההורים למורים או לגננות עשוי להפוך את בית הספר/גן הילדים למוסד קרוב ומוכר עבור ההורים, באופן שמאפשר להם להשפיע על צביונו ולהיות מושפעים ממנו.

מערכת החינוך רואה בהורים שותפים בתהליך החינוכי במוסד החינוך. בהיות ההורים אפוטרופוסים החוקיים של ילדיהם, מוטלת עליהם האחריות לקידומם  החינוכי והחברתי המיטבי, והם בעלי ידע וניסיון העשויים לתרום ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי. לצד זאת, הצוות החינוכי מורכב מאנשי מקצוע בתחום החינוך, ועליו מוטלת האחריות לקידומם הלימודי, החברתי והרגשי של התלמידים בבית הספר ובגן הילדים. כדי שהצוות החינוכי יעמוד במשימה מורכבת זו יש לכבד את האוטונומיה המקצועית שלו ולאפשר לו להפעיל שיקולי דעת מקצועיים ללא התערבות חיצונית, וזאת בהתאם למדיניות שקבע המוסד החינוכי, באישור הפיקוח ובכפוף לחוזרי המנכ"ל.

מערכת היחסים בין ההורים לבין הצוות החינוכי משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה זו דוגמה של כבוד הדדי ושל תקשורת משמעותית, שכן מערכת החינוך מעוניינת בשיתוף פעולה מתמשך, סדיר ומכובד בין מוסד החינוך להורים.

יודגש כי הקמתה של נציגות הורים מוסדית היא זכות המוקנית להורים, ואיננה חובה. עם זאת, על המוסד החינוכי לשאוף למען קידום הקמתה.

2.   כללי


א. קהילת בית הספר/גן הילדים מורכבת מהנהלה, מצוות הוראה, מצוותי מינהלה, מתלמידים ומכלל הורי התלמידים. יש חשיבות לשיתוף ההורים בסוגיות חינוכיות, וכן חשיבות לקיומה של נציגות הורים שתשמיע את עמדתם.

שיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר/הגן/אשכול הגנים לבין נציגות ההורים עשוי לתרום ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי.

ב. הקמת נציגות הורים היא זכות ולא חובה.

במקרה שלא נבחרה נציגות הורים או במקרה שהפסיקה את פעילותה, ימשיך המוסד החינוכי לעבוד גם ללא נציגות כזאת. נציגות הורים תכהן במוסד החינוכי רק אם היא תיבחר בהתאם להנחיות חוזר זה בכל שנה מחדש בבחירות דמוקרטיות.

ג. חל איסור מוחלט על כלל ההורים ובפרט על נציגויות ההורים השונות לקיים פעילות פוליטית ותעמולה מכל סוג בשטח המוסד החינוכי.

ד. נציגויות ההורים הן:

ועד הורים בכיתה/בגן הילדים – הורים שנבחרו בכיתה או בגן.
מועצת הורים – כלל ועדי ההורים בכיתות השונות בבית הספר או כלל ועדי ההורים בקבוצת גנים המוגדרת כאשכול גנים פיזי (ולא גיאוגרפי).
נציגות הורים מוסדית – הורים שנבחרו על ידי מועצת ההורים ומתוכה כדי לייצג את כלל הורי בית הספר או אשכול הגנים.
סייג: בגן ילדים שאינו חלק מאשכול גנים פיזי יכהן ועד ההורים של הגן כנציגות הורים מוסדית, ללא קיום מועצת הורים.

ועדות – קבוצות שנבחרו מתוך מועצת ההורים או מתוך נציגות ההורים לצורך קידום נושאים.
ה. בתחילת כל שנת לימודים ייערכו בחירות לוועד הכיתה/הגן ולנציגות הורים מוסדית. הבחירות ייערכו בנוכחות המנהל או נציג מטעמו (להלן: "נציג"). באחריות המנהל או הנציג לפקח כי הליך הבחירות מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה בכל שלבי הבחירה. יובהר כי מנהל מוסד החינוך לא יתערב בהליך הבחירות למעט חובתו לוודא כי ההליך הפרוצדורלי מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה. במקרה של התערבות המנהל לטובתו של אחד המעורבים יובא הדבר לידיעת המפקח.

ו. כל ישיבות נציגות ההורים של בית הספר/גן הילדים על ועדותיה במהלך כל שנת הלימודים יתקיימו בידיעתו של מנהל המוסד החינוכי ובשיתופו.

ז. המנהל או הנציג ישתתף ללא זכות הצבעה בכל ישיבות ועד ההורים בכיתה/בגן, בכל ישיבות המועצה ובכל ישיבות נציגות ההורים המתקיימות בתחומי בית הספר/הגן.

ח. במקרה של חילוקי דעות בין הנהלת בית הספר/גן הילדים לבין נציגות ההורים יש לנהוג על פי ההנחיות שלהלן:

1) יש להביא הדבר להכרעתו של המפקח הכולל.

2) במקרה של מחלוקת או סכסוך בין צוות בית הספר לבין נציגויות ההורים לא ייפגעו התלמידים.

3) במקרים קיצוניים בהם נציגות ההורים פועלת בניגוד להנחיות חוזרי המנכ"ל, למנהל המחוז יש סמכות לבטל את נציגות ההורים של המוסד החינוכי לאותה שנה.

3.   ועד הורים בכיתה/בגן הילדים:


ועד הכיתה/הגן מייצג את כלל ההורים בפני המחנך/הגננת ומסייע להם בקידום תהליכי שותפות חינוכית מיטיבה עם כלל הורי הכיתה/הגן. על הוועד להיות דוגמה והשראה לשאר ההורים.

3.1.       מטרת הוועד ותפקידו


א.לקדם את רווחת תלמידי הכיתה/הגן באמצעות תהליכים של שיתוף, השתתפות ושיתופי פעולה מערכתיים עם המחנך/הגננת.

ב.להביא את קולם של ההורים מתוך כבוד לאוטונומיה המקצועית של צוות הניהול וההוראה ומתוך כבוד לאוטונומיה ההורית, במטרה לתרום ולסייע ביישום התוכניות החינוכיות והחברתיות במסגרת החינוכית.

ג.יובהר כי ועד הכיתה לא יתערב במצב לימודי, חברתי או אישי של תלמיד מסוים בכיתה.

ד.ככל שיבחר ועד הורים כיתתי לקיים פעילות חברתית לכיתה/לגן בשעות שלא מתקיימת בהן פעילות במוסד החינוכי, תתקיים הפעילות על אחריותו.

כללים מנחים:

1) לפעילות יוזמנו כל תלמידי הכיתה/הגן.

2) במידה שוועד ההורים מבקש לקיים פעילות בשטח המוסד החינוכי בשעות בהן לא מתקיימת פעילות במוסד, עליו לפעול לקבלת אישור מהבעלות על המבנה.

3) באחריות ועד ההורים המארגן את הפעילות לדאוג לכל ההיבטים של הפעילות, לרבות תיאום, הודעות להורים, בטיחות הילדים ועוד.

4) מומלץ  ליידע את המחנך/הגננת על קיום הפעילות, וזאת מטעמים חינוכיים בלבד.

5) יובהר כי המחנך/הגננת/כל גורם אחר מטעם המוסד לא ייקח חלק בשום שלב של ההתארגנות או ההשתתפות בפעילות המתקיימת שלא בשעות פעילות המוסד החינוכי.

ה. אם הוועד בחר להקים באחריותו קבוצת תקשורת להורי הכיתה/הגן (דוגמת רשימת תפוצה בדוא"ל) ולנהל את הקבוצה, יש להקפיד על התנהלות מכבדת ועניינית שאינה פוגעת בשום מקרה בזכות לשם טוב ולפרטיות, וכן להקפיד לא להעביר מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, תוכן התכתבות או פרטים אחרים לגורם שאינו חבר בקבוצה.

3.2.       הבחירות לוועד הכיתה/הגן


א. מחנך הכיתה/הגננת יסבירו במסגרת אספת ההורים הראשונה שתתקיים בתוך שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, את מהות הפעילות של ועד ההורים ותפקידו, את נחיצותו, את דרכי העבודה ואת הציפיות לגבי שיתופי הפעולה.

ב. לאחר מתן ההסבר יתקיים הליך בחירות לוועד הכיתה/הגן לאותה שנת לימודים.

ג. עיקרי הליך הבחירה יתועדו על ידי אחד ההורים במסמך. המסמך יכלול את מספר המועמדים, את שמותיהם, את דרך הבחירה, את שמות הנבחרים ועוד. המסמך יאושר על ידי המחנך/הגננת לפני הפצתו לכלל הורי הכיתה/הגן.

3.3.       הליך הבחירה לוועד הכיתה/הגן


א. זימון לאספת ההורים שבה יתקיים הליך בחירת ועד ההורים יישלח כשבוע ימים לפני מועד המפגש.

ב. בוועד כל כיתה/גן יכהנו שלושה חברים בלבד.

ג. במקרה שלא התנדבו שלושה הורים, יכהן ועד מצומצם.

ד. לא ניתן לחייב הורים לבחור או להיבחר לוועד. אם לא התנדבו הורים כלל, לא יכהן ועד באותה שנה.

ה. ככלל, רק הורה של תלמיד בכיתה/בגן הנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לוועד, בהתאם לכללים ולסייגים המפורטים בסעיפים ז - יב.

ו. הורה הנוכח באספת ההורים יכול להציג את מועמדותו לוועד ההורים ולפרוס את משנתו.

ז. הורה שמעוניין להיבחר ונאלץ להיעדר מהאספה בשל שירות מילואים פעיל בן יותר מיום אחד, אשפוז בבית חולים או שבעה ימי אבל על קרוב מדרגה ראשונה, יכול להציג מועמדות באמצעות הודעת דוא"ל בלבד ובצירוף אישור רשמי להיעדרותו, ולשלוח אותה אל המחנך/הגננת/המנהל עד יום לפני מועד הבחירות.

ח. בחירת ועד – כל תלמיד בכיתה/בגן מקנה להוריו (לאפוטרופוס שלו) זכות אחת לבחירה. לכן, שני הורים לאותו תלמיד ייחשבו לעניין הבחירות בכיתה/בגן כאחד, ותהיה להם זכות הצבעה אחת בכל כיתה בה לומד ילדם.

ט. היבחרות לוועד – לא יוכלו להיבחר לוועד הכיתה/הגן שני הורים לאותו תלמיד.

בבית ספר/באשכול גנים בו לומד יותר מילד אחד לאותם הורים, יוכל כל הורה להיבחר לוועד כיתה/גן אחר.

י. ההצבעה תהיה פומבית, אך אם 10% לפחות מההורים הנוכחים בישיבה יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית.

יא. בבתי ספר אזוריים מומלץ במידת האפשר לבחור נציגים מכלל היישובים.

יב. לא יוכלו להיבחר לוועד ההורים:

1) עובדי הוראה במוסד חינוך רשמי, או במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, או במוסד תרבותי ייחודי או במוסד פטור. כמו כן לא יוכלו להיבחר עובדי הוראה בתפקיד הדרכה (להלן: "עו"ה") ובני זוגם של עו"ה שילדם לומד במוסד החינוך שבו הם עובדים או במוסד חינוך השייך לרשות המקומית שבה הם עובדים. הבהרה: עו"ה ובני זוגם של עו"ה יוכלו להיבחר לוועד הורים במוסד חינוך שמחוץ לרשות שבה הם עובדים.

2) עובדי משרד החינוך בתפקיד ניהול/פיקוח, לרבות מנהלי מוסדות חינוך וסגניהם, מפקחים, ממונים, מנהלי יחידה, מנהלי אגף ומנהלי מינהל, ובני זוגם של אלו.

3) עובדי רשות חינוך מקומית, עובדי מועצה אזורית, חברי מועצה או מי שהציגו את מועמדותם כחברי מועצה או כמועמדים ברשימה לרשות המקומית שבשטח שיפוטה מצוי המוסד החינוכי שבו לומד ילדם, ובני זוגם של אלו.

4) עובדי בעלות המוסד החינוכי (בין אם בעלות פרטית ובין אם רשות חינוך מקומית) שבו לומד ילדם ובני זוגם.

5) מי שעובדים בעמותה בעלת זיקה למוסד החינוכי לרבות עמותת הורים (להלן: "עמותה"), ומי שנושאים בתפקיד בעמותה (לרבות מנכ"ל, יו"ר, גזבר), בחברת בת, בתאגיד, במתנ"ס או בכל גוף שקשור במישרין או בעקיפין לפעילות המוסד החינוכי שברשות המקומית שבה הם מועסקים (לעניין זה, מועסקים – בשכר או בהתנדבות), ובני זוגם.

6) חברי מפלגה שנבחרו למלא תפקיד במפלגה או בכנסת, וכן מי שהציגו את מועמדותם לרשימה לכנסת בתקופת הבחירות, ובני זוגם.

3.4.       שגרת העבודה המשותפת


מחנך הכיתה/הגננת ייפגשו בהתאם לצורך עם ועד הכיתה/הגן במהלך שנת הלימודים. המחנך/הגננת יהיו אחראים לתיאום ולחלוקת תפקידים, וכל החלטה שתתקבל תובא לידיעתם.

במקרה של מחלוקת בין המחנך לוועד הכיתה, יביא המחנך את העניין שבמחלוקת בפני הנהלת המוסד החינוכי לצורך הכרעה. במקרה של מחלוקת בין מנהלת הגן לוועד ההורים, תביא הגננת את העניין שבמחלוקת לצורך הכרעה בפני מנהלת אשכול הגנים או בפני המפקח כשהגן פועל כגוף נפרד.

4.   מועצת הורים


א. מועצת ההורים מורכבת מכלל ועדי ההורים שנבחרו בכל הכיתות במוסד החינוך או בכל הגנים שבאשכול גנים פיזי.

ב. תפקידה העיקרי של מועצת ההורים הוא לבחור את נציגות ההורים המוסדית מתוכה, בהתאם לסעיף 4.1 (נציגות ההורים המוסדית היא הגוף הנבחר מתוך מועצת ההורים לייצג את כלל ההורים של התלמידים במוסד החינוכי בהתאם למתואר בסעיף 5).

ג. המנהל רשאי לכנס את מועצת ההורים על פי הצורך לישיבות נוספות במהלך השנה.

ד. הורה מוועד הורים בכיתה/בגן רשאי לבחור האם להגיע לכינוס מועצת ההורים או לא.

ה. מנהל בית הספר/אשכול הגנים הפיזי יסביר במסגרת כינוס מועצת ההורים את מהות הפעילות של נציגות ההורים המוסדית ותפקידיה, את נחיצות בחירת הוועדות, את  דרכי העבודה שלה ואת הציפיות לגבי שיתופי הפעולה.

ו. מועצת ההורים רשאית לבחור בישיבתה הראשונה נציגים לוועדת ביקורת. תפקיד ועדת הביקורת לבקר את הליך הבחירות לנציגות ההורים ולפקח על פעילות נציגות ההורים במהלך השנה.

ז. אם תיבחר ועדת ביקורת, יכהנו בה 3–5 חברים. חברי ועדת הביקורת לא יוכלו להיבחר לנציגות ההורים המוסדית.

ח. בנציגות ההורים המוסדית יכהנו 7–15 חברים לפחות. אפשר יהיה להגדיל את מספר חברי הנציגות לפי החלטת מועצת ההורים ובהסכמת מנהל בית הספר.

ט. הנציגות שתיבחר תייצג את כלל הורי בית הספר, ולכן מומלץ כי היא תכלול נציג מכל שכבה, ובמידת האפשר מכל כיתה. כן מומלץ לאזן בין הכיתות השונות, השכבות השונות, היישובים השונים וכד'.

י. ההחלטות של מועצת ההורים ושל נציגות ההורים המוסדית מחייבות את כלל ועדי ההורים בכיתות/בגנים ואת כלל הורי בית הספר/אשכול הגנים.

4.1.       הליך הבחירה לנציגות ההורים המוסדית על ידי מועצת ההורים


א. מועצת ההורים תבחר מתוכה את נציגות ההורים המוסדית.

ב. ישיבתה של מועצת ההורים לבחירת נציגות ההורים המוסדית תתכנס לא יאוחר מחודש לאחר בחירת הוועדים הכיתתיים מדי שנה.

ג.מנהל בית הספר/אשכול הגנים ישלח – בתיאום עם נציגות ההורים משנה"ל הקודמת – הזמנה לישיבת מועצת ההורים, כעשרה ימים לפני מועד הכינוס.

ד. מנהל בית הספר/אשכול הגנים יהיה נוכח בהליך הבחירה ויקפיד לפקח כי הוא מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה. יובהר כי מנהל מוסד החינוך לא יתערב בהליך הבחירות למעט חובתו לוודא את תקינותו של ההליך הפרוצדורלי.

ה. אין לקיים תעמולת בחירות מכל סוג שהוא בשטח בית הספר אלא בישיבה בה מתקיים הליך הבחירה.

ו. ההצבעה על החלטות מועצת ההורים המוסדית תהיה פומבית, אך אם 10% לפחות מהנוכחים בישיבה יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית.

ז. ככלל, רק חבר מועצת ההורים הנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לנציגות ההורים (פרט לסייגים המפורטים בסעיף 3.3 ז').

ח. הורה הנוכח בישיבת מועצת ההורים יכול להציג את מועמדותו לנציגות ההורים ולפרוס את משנתו.

ט. מנהל בית הספר/אשכול הגנים יבחן את רשימת ההורים שנבחרו לנציגות ההורים המוסדית לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 3.3, ויאשרה או לא בהתאם.

י. בגן ילדים שאינו חלק מאשכול גנים פיזי ולא קיימת בו מועצת הורים, ישמש ועד הגן כנציגות ההורים המוסדית.

5.   נציגות הורים מוסדית


5.1.       כללי


א. נציגות ההורים המוסדית היא הגוף המייצג את כלל הורי התלמידים במוסד החינוכי, ועליה לייצג את מגוון הקולות והדעות של ההורים. הנציגות תפעל בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי לשם קידום העשייה החינוכית והחברתית, תוך התחשבות בצורכי התלמידים ובטובתם.

ב. מנהל בית הספר/אשכול הגנים ונציגות ההורים ימסדו שגרה קבועה ורציפה של מפגשים, שיהיו מצע איכותי ומעצים לשיתופי פעולה.

ג. נציגות ההורים המוסדית תכהן בתפקידה עד לבחירת נציגות חדשה בשנת הלימודים העוקבת.

5.2.       בעלי התפקידים בנציגות ההורים המוסדית:


א. מתוך הערכה למשאבי הזמן ולמאמצים שמקדישים חברי נציגות ההורים לקהילת בית הספר וכדי לייעל את תפקודם, מומלץ שנציגות ההורים המוסדית תחלק בין חבריה תפקידים ומשימות תוך התייעצות עם הנהלת בית הספר ושיתופה.

ב. בעלי התפקידים בנציגות ההורים הם:

יושב ראש אחד בלבד
יושב ראש ועד הורים בגן שאינו חלק מאשכול גנים פיזי ייבחר מתוך ועד הגן
סגן או סגנים ליושב הראש
גזבר אחד בלבד
ועדות ובעלי תפקידים נוספים בהתאם לצורך.


5.3.       הליך בחירת בעלי תפקידים בנציגות ההורים


א. מנהל בית הספר/אשכול הגנים יזמן כעשרה ימים לפני מועד הכינוס את הישיבה הראשונה של נציגות ההורים המוסדית. בישיבה זו ייבחרו בעלי התפקידים, והיא תתקיים לא יאוחר משבועיים ממועד בחירת הנציגות על ידי מועצת ההורים.

ב. בישיבה הראשונה ייבחרו בעלי התפקידים הבאים: יו"ר, סגן יו"ר וגזבר. הוועדות השונות ובעלי התפקידים הנוספים ייבחרו במהלך ישיבה זו או בשלב מאוחר יותר.

ג. מנהל בית הספר/אשכול הגנים יהיה נוכח בהליך הבחירה ויקפיד לפקח כי הוא מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה. יובהר כי מנהל מוסד החינוך לא יתערב בהליך הבחירות למעט חובתו לוודא את תקינותו של ההליך הפרוצדורלי.

ד. ככלל, רק חבר נציגות ההורים הנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לתפקיד בנציגות ההורים (פרט לסייגים המפורטים בסעיף 3.3 ז').

ה. כל הורה החבר בנציגות ההורים המוסדית ונוכח בישיבה יכול להציג את מועמדותו לכל תפקיד ולפרוס את משנתו.

ו. אין לקיים בשטח בית הספר תעמולת בחירות מכל סוג שהוא לקראת הבחירות לבעלי התפקידים, אלא בישיבה בה מתקיים הליך הבחירה.

ז. הליך הבחירה יתועד על ידי אחד ההורים במסמך. המסמך יכלול את מספר המועמדים לכל אחד מהתפקידים, את שמותיהם, את דרך הבחירה, את שמות הנבחרים ועוד. המסמך  יאושר על ידי מנהל מוסד החינוך לפני הפצתו לכלל הורי בית הספר/אשכול הגנים.

ח. הורה שנבחר למלא תפקיד יו"ר, סגן יו"ר, גזבר או חבר ועדת ביקורת יוכל לכהן בתפקיד עד שלוש שנים. כך, הורה המכהן מעל 3 שנים ברצף באחד או יותר מהתפקידים בעת פרסום ההוראה, יוכל להיבחר בשנה"ל תשע"ט בלבד (כשנת מעבר) לשנה נוספת בתפקיד, ולא יוכל להיבחר שוב משנת הלימודים תש"פ ואילך.

5.4.       דרכי העבודה של נציגות ההורים המוסדית והתנהלותה לאורך השנה

 

להלן דרכי העבודה של נציגות ההורים:
 

א. במהלך שנת לימודים תתקיימנה 3 ישיבות לפחות.

ב. מנהל המוסד החינוכי ויו"ר הנציגות יזמנו יחד את הישיבות. ההזמנה תישלח על ידי מנהל בית הספר/אשכול הגנים.

ג. זימון הישיבות יישלח לכל אחד מהחברים בנציגות ההורים המוסדית בדוא"ל או בתקשורת אלקטרונית אחרת שהוסכמה מראש על הצדדים.

ד. החלטות נציגות ההורים המוסדית תתקבלנה ברוב דעות בהליך פומבי, אך אם 10% לפחות מהמשתתפים בישיבה יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית. מנהל בית הספר ו/או נציגו ישתתף בפגישת נציגות ההורים המוסדית ללא זכות הצבעה.

ה. הורה שנבחר לנציגות ההורים חייב להשתתף בישיבותיה. חברותו של הורה שלא נכח לפחות במחצית מהישיבות תבוטל.

ו. רק חבר נציגות שנוכח בישיבה רשאי להצביע. החבר לא יוכל לשלוח להצבעה נציג מטעמו, בין שמדובר בהורה אחר מהכיתה/הגן/מועצת ההורים ובין שמדובר בבן משפחה.

ז. חברי נציגות ההורים רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבה שלא מן המניין אם יותר ממחציתם מעוניינים בכך. על המנהל לזמן את הישיבה תוך שבועיים בשיתוף עם יו"ר ועד ההורים.

ח. מנהל המוסד החינוכי ו/או נציגות ההורים המוסדית רשאים לזמן ישיבה במקרה שנתגלעה מחלוקת מהותית עם יו"ר מכהן. נציגות ההורים המוסדית רשאית להחליף את היו"ר ולמנות מבין חבריה יו"ר חדש, בתנאי שהנושא עומד על סדר היום של הישיבה. זימון לישיבה יישלח על ידי המנהל כעשרה ימים קודם למועד, וישתתפו בה 75% לפחות מחברי הנציגות.

ט. יו"ר נציגות ההורים שהחליט להתפטר מתפקידו יודיע בכתב על כוונתו זו למנהל בית הספר/אשכול הגנים ולנציגות ההורים 14 ימים לפני כניסת ההתפטרות לתוקף. מנהל בית הספר יכנס ישיבה לבחירת יו"ר חדש ויודיע על מועד קיומה כעשרה ימים מראש.

י. נציגות ההורים תקבל את החלטותיה ברוב דעות, ותביאן לידיעת ציבור ההורים לא יאוחר משבועיים לאחר מועד הישיבה.

יא. על כל פרסום מטעם נציגות ההורים המוסדית לקבל מראש את אישורו של מנהל בית הספר.

יב. מומלץ שהנציגות תמצא דרכים נאותות לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות לרווחת תלמידי בית הספר.

יג. בית הספר יסייע לנציגות ההורים המוסדית בשירותי משרד.

5.5.       מחלוקת פנימית בן ההורים


במקרה של סכסוך פנימי בין ההורים לבין עצמם, שלא מעורב בו מנהל/עו"ה/איש צוות או מינהלה, יוכל המנהל/המפקח הכולל של בית הספר/גן הילדים להפנות את הצדדים לבירור במסגרת הארגון הארצי שנבחר לייצג את ההורים. יודגש כי במקרה שעו"ה/איש צוות מעורב בסכסוך, יעבור הטיפול בנושא להכרעת מנהל בית הספר והמפקח הכולל.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום חינוך